☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica oraz określenia obowiązującej dokumentacji w tym zakresie

 

Zarządzenie nr 12/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 06 lutego 2012 roku.
 
 
w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy
Damnica oraz określenia obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
 
            Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz w oparciu
o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 128, poz. 861), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 208, poz. 1375).
 
 
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Zasady rachunkowości stosowane w Urzędzie Gminy Damnica przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wprowadzam z dniem 1 stycznia 2012 roku:
  1. Zakładowy plan kont załącznik nr 2 do zarządzenia określający:
a)      wykaz kont księgi głównej,
b)      zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
c)      przyjęte zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej.
 
  1. Wykaz z ksiąg rachunkowych – zbiorów tworzących księgi rachunkowe, dla których stosowane są techniki komputerowe do ewidencji księgowej - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
  1. Dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
  1. Instrukcję dotyczącą obiegu i kontroli dokumentów finansowych załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
  1. Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Damnica stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
  2. Instrukcję w sprawie ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Gminy Damnica stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
  3. Instrukcję inwentaryzacyjną stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
 
  1. Instrukcję sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Damnica stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 
  1. Instrukcję ustalania odpisów aktualizujących wartość należności stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 3
 
Ewidencja księgowa prowadzona jest metodą komputerową.
 
§ 4
 
Ewidencja materiałów prowadzona jest w rzeczywistych cenach nabycia. Stan końcowy materiałów ustala się według cen nabycia stosując zasadę FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).
§ 5
 
Wykaz materiałów odpisywanych bezpośrednio w koszty w momencie zakupu oraz uznanych za wykorzystane w momencie przekazania do zużycia zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
 
W zależności od rodzaju zakupionych materiałów gospodarowanie nimi odbywa się następująco:
§ odpowiedzialnym za zaopatrzenie i wydawanie zakupionych materiałów kancelaryjno – biurowych jest inspektor ds. obsługi sekretariatu.
§ odpowiedzialnym za wydawanie zakupionych środków czystości dla pracowników obsługi jest inspektor ds. obsługi sekretariatu.
§ rozliczenie paliwa na potrzeby OSP odpowiedzialnym jest inspektor ds. oświaty.
§ odpowiedzialnym za rozliczanie paliwa samochodu osobowego Dacia Logan jest inspektor ds. kadr i BHP.
 
§ 7
 
Składniki majątkowe zaliczane do „pozostałych środków trwałych” ewidencjonuje się następująco:
§ przy cenie zakupu powyżej 500 zł podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w księgach inwentarzowych,
§ przy cenie zakupu od 100 do 500 zł księgowane są bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji ilościowej.
 
Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia ich do używania poprzez odpisanie w koszty Konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”.
 
§ 8
 
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają stopniowemu umorzeniu zgodnie z zasadą, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych” oraz „Wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża Konto 400 „Amortyzacja”.
 
Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” oraz „Wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
 
Amortyzacja „wartości niematerialnych i prawnych” naliczana jest metodą liniową zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
§ 9
 
Środki trwałe to składniki zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 
§ w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu
§ w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztu wytworzenia
§ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości godziwej
§ w przypadku spadku lub darowizny – wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.
 
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
 
Środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 011 „Środki trwałe”.
 
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
 
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 „Amortyzacja”. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
 
 
§ 10
 
Ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4 – Koszty według rodzajów w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
 
§ 11
 
Nakłady inwestycyjne ewidencjonuje się na koncie inwestycyjnym z podziałem na zadania inwestycyjne.
 
§ 12
 
Ewidencję w zakresie podatku od towarów i usług prowadzi się odręcznie w Referacie Finansowym na podstawie pojedynczych faktur VAT.
            Do rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym stosuje się konto rozliczeniowe Zespołu 2.
 
 § 13
 
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest poprzez przeksięgowanie na konto 860 „Wynik finansowy” oraz wynik finansowy kosztów rodzajowych i obrotów kont zespołu 7.
 
Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalony według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych na koncie 961 – „Wynik wykonania budżetu”.
 
§ 14
 
Ewidencje w zakresie dochodów budżetu państwa pobieranych i odprowadzanych zgodnie z obowiązującymi terminami prowadzi się metodą komputerową na koncie 224.
 
§ 15
 
Odsetki od należności i zobowiązań w tym również podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie zapłaty. Do celów sprawozdawczych odsetki należne od zaległości podatkowych i innych wynikających z umów cywilnoprawnych zalicza się i ewidencjonuje raz na kwartał na podstawie wydruków komputerowych lub wykazów analitycznych z ewidencji podatków i opłat.
 
§ 16
Dekretacja dokumentów finansowych odbywa się w sposób typowy.
 
§ 17
 
Dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych takich jak:
1)PK – polecenie księgowania
2)Zestawienie – rozdysponowanie gotówki
3)Zestawienie przypisów i wpłat ewidencji podatkowej
4)OT, LT, PT
 
Do wystawienia dowodów zastępczych upoważnieni są pracownicy pionu finansowego a w przypadku OT, LT, PT – pracownicy merytoryczni.
 
§ 18
 
Inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, w tym:
1)      aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) – drogą spisu z natury lub weryfikacji sald z dokumentacją księgową co roku,
2)      aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – drogą potwierdzenia sald co roku,
3)      należności od innych jednostek – drogą potwierdzenia sald lub weryfikacji sald powyżej 100 zł,
4)      zapasy materiałowe – raz na dwa lata,
5)      środki trwałe i pozostałe środki trwałe raz na cztery lata w tym:
grunty i budowle trudno dostępne na podstawie weryfikacji sald z dokumentacją księgową.
 
Szczegółowe zasady przeprowadzenia inwentaryzacji zawiera odrębne Zarządzenie Wójta Gminy.
 

 

§ 19
 
Zmiany w obowiązujących przepisach o gospodarce finansowej będą powodować zmiany w planie kont.
 
 
 § 20
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
 
§ 21
 
Traci moc Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 3 stycznia 2005r. :
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 - Instrukcja inwentaryzacyjna

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 1 do instrukcji inwentaryzacyjnej

Załącznik Nr 2 do instrukcji inwentaryzacyjnej

Załącznik Nr 3 do instrukcji inwentaryzacyjnej

Załącznik Nr 4 do instrukcji inwentaryzacyjnej

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-03-20 07:48:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-03-20 14:46:46)

 
 
liczba odwiedzin: 8153905

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X