☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 27 lutego 2019 r w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Damnica

 ZARZĄDZENIE NR 46/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Damnica

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.[1]) oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz art. 23 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się  instrukcję sporządzania Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Damnica  stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wprowadza się wykaz jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zobligowanych do sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z jednolitymi zasadami zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 4. Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661593

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X